April 15, 2024

ตาราง หวยไทยรัฐ เดลิ นิ ว ส์

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช อายุ 61 ปี เป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พื้นเพเป็นคนจังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรี ชั้นนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 10 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย และจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย...