April 15, 2024

รางวัล สลากกินแบ่ง รัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2563

“กรีซ” กลายเป็นประเทศคริสเตียนออร์โธดอกซ์ประเทศแรกของโลกที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังเมื่อวันที่ 15 ก.พ. รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายครั้งสำคัญ ท่ามกลางฉากหลังที่มีลทั้งความยินดีและความโกรธเกรี้ยว ในการลงคะแนนเสียง จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 300 คน มี 176 คนจากทุกพรรคการเมืองลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว อีก 76 คนไม่เห็นชอบ...